Usluge koje Vam nudi Agencija „Damjanović Home“

Posredovanje u prodaji nepokretnosti

Posredovanje u kupovini nepokretnosti

Usluge uknjižbe nepokretnosti

Kako da prodate stan, kuću, lokal ili plac?

Zakazaćemo Vam sastanak ili doći do Vas i zajedno sa Vama realno proceniti Vašu nepokretnost na tržištu.

Proverićemo Vašu dokumentaciju i ukazati na eventualne propuste i nedostatke i pomoći Vam da ih otklonite.

Dogovorićemo se oko uslova prodaje, oglašavanja i razgledanja nepokretnosti sa potencijalnim kupcima.

Kako da kupite stan, kuću, lokal ili plac?

Kontaktirajte nas i iznesite svoje želje i uslove za kupovinu nepokretnosti.

U najkraćem roku dobićete ponudu za kupovinu koja Vama najviše odgovara.

Zakazaćemo razgledanje nepokretnosti koje ste izabrali i dogovoriti se sa Vama o detaljima kupovine.

Korisne informacije

OBAVEZE I PRAVA POSREDNIKA

Prilikom posredovanja u prodaji nepokretnosti, posrednik je dužan da obavi sledeće poslove:

 • da zaključi Ugovor o posredovanju sa Nalogodavcem
 • da nastoji da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla
 • da Nalogodavcu pruži objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama i prilikama na tržištu
 • da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine
 • da Nalogodavcu naročito predoči moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava ili terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima
 • da obavi potrebne radnje u cilju prezentacije nepokretnosti na tržištu
 • da omogući razgledanje nepokretnosti
 • da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca, a po pisanom nalogu Nalogodavca i da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti
 • da obavesti Nalogodavca o svim okoklnostima značajnim za predmetni posao
 • da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja Ugovora
 • da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla – Predugovora i Ugovora
 • da prisustvuje primopredaji nepokretnosti
 • da vodi evidenciju o posredovanju i potposredovanju

Prilikom posredovanja u prodaji nepokretnosti, posrednik ima pravo:

 • da, uz saglasnost Nalogodavca fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji je promet ugovoren Ugovorom o posredovanju
 • da, u pisanoj odnosno elektonskoj formi, zaključi Ugovor o potposredovanju, kojim će u celini ili delimično, preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim saglasio
 • da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu, u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i Opštim uslovima poslovanja

Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru odnosno Predugovoru.

Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju nije preneo kupcu).

OBAVEZE NALOGODAVCA

 • da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja
 • da Posredniku da na uvid originale isprava koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnost koja je predmet prometa
 • da upozori Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti
 • da osigura Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme
 • da obavesti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi itd.
 • da isplati Posredniku ugovorenu posredničku naknadu, u slučaju realizacije ugovorenog prometa, kao i slučajevima precizno navedenim u Ugovoru o posredovanju
 • da obavesti posrednika pisanim putem ili u elektronskoj formi o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene
 • da odmah obavesti Posrednika da je lice koje je preko posrednika gledalo nepokretnost (ili sa njim povezano lice) pokazalo interesovanje da bez Posrednika zaključi Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada Posrednika
 

OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja  Ugovora za koji je posredovao, ili u momentu zaključenja Predugovora za koji je Posrednik posredovao a što je precizno definisano u Ugovoru o posredovanju.

Iznos posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge Posrednika, utvrdjeni su Cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo Opštih uslova poslovanja.

Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku naknadu u slučaju raskida Ugovora, Predugovora, odustajanja jedne od ugovornih strana i slično, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

OPŠTE ODREDBE

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika koji nisu regulisani Ugovorom o posredovanju, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, drugih propisa koji regulišu ovu oblast iz Zakona o obligacionim odnosima.

Ovi Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo Ugovora o posredovanju, istaknuti su na vidnom mestu u Prostorijama Posrednika i objavljeni na sajtu Posrednika.